ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Για την ειδίκευση του ΠΜΣ
«Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική»
με τίτλο

«Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Ακαδημαϊκό Έτος 2024-2025

  Στοιχεία υποψηφίου
  Πανεπιστημιακές σπουδές  Πρώτο πτυχίο (απαραίτητο)

  Τίτλος σπουδών


  Δεύτερο πτυχίο

  Τίτλος σπουδών


  Τρίτο πτυχίο

  Τίτλος σπουδών

  Είμαι κάτοχος τίτλου σπουδών σύμφωνα με το ΠΔ 226/1992

   


  Γλωσσικές γνώσεις  Γλώσσα Πιστοποιητικό γνώσης και βαθμός Έτος απόκτησης


  GMAT

   


  GRE

   


  Εργασιακή εμπειρία  Περίοδος

  Περίοδος 2

  Περίοδος 3
  Διακρίσεις - Βραβεία
  Πτυχιακές - Διπλωματικές εργασίες – Διατριβές
  Δραστηριότητες


  Επιπρόσθετα


  Συστατικές επιστολές  Πρώτη Συστατική

  Δεύτερη Συστατική
  Επιστολή  Επιστολή στην οποία να περιγράφετε αναλυτικά τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

  Η επιστολή πρέπει να είναι αρχείο PDF με μέγιστο μέγεθος 15ΜΒ και είναι απαραίτητη!
  Παρακαλούμε, το όνομα του αρχείου να αποτελείται ΜΟΝΟ από λατινικούς χαρακτήρες και παύλες (όχι ελληνικούς, κενά ή άλλους ειδικούς) !

  Μπορείτε να κατεβάσετε ένα πρότυπο επιστολής, να το συμπληρώσετε και να το επισυνάψετε στη συνέχεια.


  Δικαιολογητικά  Τα δικαιολογητικά τα οποία πρέπει να αποστείλετε είναι:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Τίτλοι Ξένων Γλωσσών
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  7. GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση
  8. Δύο (2) Συστατικές Επιστολές

  Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής.

  Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία κ.λπ.), πρέπει να αποστείλετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

  Οι κάτοχοι τίτλου ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να αποστείλουν επιπλέον:
  9. Τον τίτλο του ΠΔ226/1992, όπως αυτό ισχύει, θεωρημένο είτε από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είτε από δικηγόρο.

  Μπορείτε να αποστείλετε τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς σας, πατώντας παρακάτω στην «Επιλογή αρχείου».

  Εναλλακτικά ή συμπληρωματικά μπορείτε να τα αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου έως και το Σάββατο 31η Αυγούστου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscfinacc[at]econ.uoa.gr.

  Σε κάθε περίπτωση, τα προς αποστολή δικαιολογητικά σας θα πρέπει να είναι σκαναρισμένα σε ένα ενιαίο αρχείο PDF ή σε ένα συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλα τα έγγραφα που υποστηρίζουν την αίτησή σας.  Το αρχείο που θα αποστείλετε μπορεί να έχει μέγιστο μέγεθος 15ΜΒ!
  Παρακαλούμε, το όνομα του αρχείου να αποτελείται ΜΟΝΟ από λατινικούς χαρακτήρες και παύλες (όχι ελληνικούς, κενά ή άλλους ειδικούς) !


  Αποδοχή όρων υποβολής αίτησης  Με την υποβολή της αίτησης δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρω στην παρούσα, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσω είναι πλήρη και αληθή.
  Γνωρίζω και αποδέχομαι τους όρους συμμετοχής μου στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», όπως αυτοί αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών.

  Σύμφωνα με τον Κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, σας καλούμε να δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.