Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει λήξει
Διαδικασία Αιτήσεων

Από την Αίτηση στην Εγγραφή:

 

Η διαδικασία από την αίτηση έως την εγγραφή, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 

 1. Συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά η Αίτηση. Μαζί με την Αίτηση, αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και μετά την υποβολή της αίτησης στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική: mscfingro[at]econ.uoa.gr

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική: mscfinacc[at]econ.uoa.gr

Δημόσια Ελεγκτική: mscpubaud[at]econ.uoa.gr

 

 2. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

α) Αντίγραφο Πτυχίου,

β) Αναλυτική Βαθμολογία,

γ) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών,

δ)  Δυο  Συστατικές Επιστολές βάσει υποδείγματος που υπάρχει στην ανακοίνωση της προκήρυξης,

ε)  Φωτοτυπία ταυτότητας,

στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,

ζ) Επιστολή στην οποία να περιγράφετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

η) GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτησή.

 

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να καταθέσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο,  μαζί με την αίτηση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

 

 3. Η επιτροπή επιλογής των φοιτητών ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βαθμός πτυχίου, άλλα πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές…) τους οποίους καλεί σε προφορική συνέντευξη.

 

 4. Οι υποψήφιοι του καταλόγου της 1ης επιλογής καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα σε προφορική συνέντευξη.

 

 5. Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες.

 

 6. Εφ’ όσον γίνει αποδεκτή η προσφορά θέσης, ο υποψήφιος καλείται να καταβάλει 200 ευρώ ως προκαταβολή της α’ δόσης και κατοχύρωση της θέσης.

 

 7. Ακολουθούν οδηγίες για την εγγραφή και την καταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων.

 

Πρέπει να διευκρινίσομε ότι ενώ δεν  γίνεται αναφορά σε χρονικά όρια, από το ένα βήμα στο άλλο, οι διαδικασίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και ο υποψήφιος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο.