Διαδικασία Αιτήσεων

Από την Αίτηση στην Εγγραφή:

 

Η διαδικασία από την αίτηση έως την εγγραφή, περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

 

 1. Συμπληρώνεται και αποστέλλεται ηλεκτρονικά η Αίτηση. Μαζί με την Αίτηση, αποστέλλονται ηλεκτρονικά και τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

 

Τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν και μετά την υποβολή της αίτησης στις ακόλουθες διευθύνσεις:

 

Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική: mscfingro[at]econ.uoa.gr

Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική: mscfinacc[at]econ.uoa.gr

Δημόσια Ελεγκτική: mscpubaud[at]econ.uoa.gr

 

 2. Τα δικαιολογητικά είναι τα εξής:

 

  • Βιογραφικό σημείωμα
  • Αντίγραφο πτυχίου
  • Αναλυτική βαθμολογία
  • Τίτλοι Ξένων Γλωσσών
  • Φωτοτυπία ταυτότητας
  • Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  • GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση
  • Δύο (2) Συστατικές Επιστολές.

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής.

 

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να καταθέσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Τα δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο,  μαζί με την αίτηση ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται ανωτέρω.

 

 3. Η επιτροπή επιλογής των φοιτητών ελέγχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά και καταρτίζει κατάλογο υποψηφίων με βάση τα τυπικά τους προσόντα (βαθμός πτυχίου, άλλα πτυχία, επαγγελματική εμπειρία, συστατικές επιστολές…) τους οποίους καλεί σε προφορική συνέντευξη.

 

 4. Οι υποψήφιοι του καταλόγου της 1ης επιλογής καλούνται με ηλεκτρονικό μήνυμα σε προφορική συνέντευξη.

 

 5. Ανακοινώνονται οι επιτυχόντες.

 

 6. Εφ’ όσον γίνει αποδεκτή η προσφορά θέσης, ο υποψήφιος καλείται να καταβάλει το 15% της α’ δόσης ως προκαταβολή και κατοχύρωση της θέσης.

 

 7. Ακολουθούν οδηγίες για την εγγραφή και την καταβολή της πρώτης δόσης διδάκτρων.

 

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι ενώ δεν  γίνεται αναφορά σε χρονικά όρια, από το ένα βήμα στο άλλο, οι διαδικασίες εξελίσσονται με ταχείς ρυθμούς και ο υποψήφιος ενημερώνεται σε κάθε στάδιο.