Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική
 • Για να μάθω καλά λογιστική και ελεγκτική.

 • Για να συνδέσω την λογιστική και την ελεγκτική μ’ ένα στέρεο υπόβαθρο γνώσεων για τη λειτουργία της οικονομίας καθώς και γνώσεις για το θεσμικό πλαίσιο.

 • Οι διδάσκοντες είναι καθηγητές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία και έμπειροι επαγγελματίες μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σώματος Ορκωτών Λογιστών (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.).

 

Η συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.)

 1. Αποτελεί την γέφυρα του προγράμματος με την αγορά εργασίας.

 2. Αναδεικνύει τον εφαρμοσμένο χαρακτήρα του Προγράμματος.

 3. Εδραιώνει την καταξίωσή του στον επαγγελματικό χώρο της ελεγκτικής-λογιστικής και χρηματοοικονομικής.

 4. Έχει αναδείξει την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» σε κορυφαία επιλογή μεταξύ των υποψηφίων, σε πανελλήνιο επίπεδο.

 

Θα αποκτήσω Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (Master) με ειδίκευση στην Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική. Ταυτόχρονα,

 

 1. Θα ολοκληρώσω τις απαιτήσεις εκπαιδευτικής επάρκειας για την άσκηση του επαγγέλματος του ορκωτού ελεγκτή-λογιστή, εφ’ όσον παράλληλα λαβαίνω μέρος στις επαγγελματικές εξετάσεις για την απόκτηση του τίτλου του Ορκωτού Ελεγκτή-Λογιστή,

 2. Θα έχω κατοχυρώσει τα 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα που οδηγούν στην απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA) του Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ΙCAEW).

 • Η εκπαίδευση ολοκληρωμένων επιστημόνων που ως πολίτες αλλά και στελέχη επιχειρήσεων, εταιρειών ή οργανισμών θα διαθέτουν σύγχρονες τεχνικές και δεξιότητες για τη λήψη και την πραγματοποίηση αποτελεσματικών αποφάσεων στο σύγχρονο, παγκοσμιοποιημένο και έντονα ανταγωνιστικό οικονομικό περιβάλλον.

 

Επίσης το Πρόγραμμα:

 • Προετοιμάζει τους φοιτητές του για την υψηλού επιπέδου στελέχωση φορέων του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα, στην Ελλάδα ή το εξωτερικό.

 • Δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις ηθικές, διοικητικές και κοινωνικές ευθύνες των στελεχών των επιχειρήσεων και οργανισμών.

 • Προσφέρει στο φοιτητή νέες δυνατότητες σκέψης, κρίσης, δράσης, κατανόησης και αντιμετώπισης επιχειρησιακών θεμάτων.

 • Σε πτυχιούχους κυρίως οικονομικών σχολών, ή, διοίκησης επιχειρήσεων, ή, λογιστικής, ή, μαθηματικών.

 • Σε κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που σκοπεύουν να κάνουν καριέρα ως ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές, ή, επιθυμούν να αναλάβουν θέσεις ευθύνης σε οικονομικές διευθύνσεις επιχειρήσεων ή οργανισμών και γενικότερα έχουν πάθος και μεράκι για το αντικείμενο.

Το πρόγραμμα διαρκεί 4 εξάμηνα πλήρους φοίτησης.

7.400 €. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις στην αρχή κάθε εξαμήνου.

Ευριπίδου 14, στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Καποδιστρίου 28, στις εγκαταστάσεις του Σ.Ο.Ε.Λ.

Τα μαθήματα διεξάγονται απογεύματα, μετά τις 5:00μ.μ., σχεδόν σε καθημερινή βάση και ορισμένα πρωϊνά Σαββάτου.

 • Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

 • Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ. που είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά κυρίως έμπειροι επαγγελματίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

 • Διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Α΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Στατιστικές και Ποσοτικές Μέθοδοι

 • Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά

 • Γενική Λογιστική και Λογιστική Εταιρειών

 • Λογιστική Τυποποίηση

 

Β΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Μικροοικονομική Ανάλυση

 • Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων και των Αγορών

 • Ελεγκτική

 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο Ι

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου είναι:

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 • Φορολογική Νομοθεσία και Δίκαιο ΙΙ

 • Μακροοικονομική Ανάλυση, Διεθνής Οικονομική

 • Λογιστικές Εφαρμογές στην Πληροφορική

 

Δ΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Δ΄ εξαμήνου είναι:

 • Ειδικά Θέματα Λογιστικής

 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου

 • Λογιστική και Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα

 • Οργάνωση και Στρατηγική Επιχειρήσεων

 

Ειδικότερα η δομή και η ύλη των μαθημάτων της ειδίκευσης “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” έχουν προσαρμοστεί στο Ν. 3693/2008 για την «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις» και με το ΠΔ 226/1992 «Περί συστάσεως οργανώσεως και λειτουργίας του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών, καθώς και περί των όρων εγγραφής σε Ειδικό Μητρώο και ασκήσεως του επαγγέλματος του Ορκωτού Ελεγκτή», όπως αυτό ισχύει.

 

Κάθε μάθημα είναι υποχρεωτικό και αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας.

Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται σε επίπεδο διοίκησης με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, που έχει την διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής.

Συνεργασίες με επαγγελματικούς φορείς:

 • Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), χρονολογείται από το 2005. Η συνεργασία εξειδικεύεται στην ανάθεση διδασκαλίας αντικειμένων της ελεγκτικής και λογιστικής σε έμπειρους, εξειδικευμένους, επιστήμονες, που προτείνονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σ.Ο.Ε.Λ. Επίσης, οι κάτοχοι του Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική» λαμβάνουν εκπαιδευτική επάρκεια ως προς τα αντικείμενα που προβλέπονται για την άσκηση του ελεγκτικού επαγγέλματος, εφ’ όσον συμμετέχουν επιτυχώς στις αντίστοιχες επαγγελματικές εξετάσεις.

 • Institute of Chartered Accountants of England and Wales (ICAEW). Συνεργασία στο επίπεδο εκπαιδευτικών σεμιναρίων και αναγνώρισης γνωστικών αντικειμένων. Συγκεκριμένα αναγνωρίζονται 12 από τα 15 γνωστικά αντικείμενα που απαιτούνται για την απόκτηση του διεθνώς αναγνωρισμένου επαγγελματικού τίτλου Association of Chartered Accountants (ACA).

Ελεγκτικές εταιρείες, λογιστικές εταιρείες-γραφεία, χρηματοοικονομικός τομέας επιχειρήσεων, οικονομικά τμήματα φορέων του ιδιωτικού ή του δημοσίου τομέα.

Οι απόφοιτοι του προγράμματος είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικοί στο επαγγελματικό πεδίο καθώς το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει καταξιωθεί στην αγορά εργασίας, μέσω των επιδόσεων αποφοίτων του, από το 2005.

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος.

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν και επίσης ότι θα έχουν πάρει το πτυχίο τους πριν εγγραφούν στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα.

 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 • Δύο συστατικές επιστολές.

 • Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από προηγούμενες σπουδές.

 • Συμπληρωμένη αίτηση.

 • Πτυχίο και βαθμός πτυχίου

 • Προσωπική συνέντευξη

 • Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ.

τηλ.: 210 3689821
email:mscfinacc[at]econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 4ος όρ., 10559, Αθήνα.

shutterstock_96985712