Διοίκηση - Επιτροπές

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι:

 

1. Η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (ΕΠΣ), η οποία έχει ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.

4. Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ).

 

Η ΕΠΣ είναι 7μελής επιτροπή που αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων, διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το ΔΜΣ, και αποφασίζει για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας του προγράμματος.

 

Μέλη της ΕΠΣ είναι:

 

1. Δότσης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Μπάλιος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

3. Καινούργιος Δημήτρης, Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

4. Καπλάνογλου Γεωργία, Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

5. Δάλλα Βιολέτα, Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

6. Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

7. Ξανθόπουλος Στέλιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Διεθυντής του ΔΠΜΣ είναι ο Αναπλ. Καθηγητής κ. Δότσης Γεώργιος.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος. Είναι πενταμελής (5) και τα μέλη αυτά έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την ΕΠΣ για διετή θητεία. Τα πέντε μέλη ΔΕΠ της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΔΠΜΣ θα προέρχονται: τέσσερα (4) μέλη από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, ένα (1) μέλος από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

 

Μέλη της ΣΕ είναι:

 

1. Μπάλιος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

3. Δάλλα Βιολέττα, Επικ. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

4. Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

5. Δότσης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

 

Η ΕΠΣ ορίζει ως συμβουλευτικό όργανο την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ), που ασχολείται με θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα των ειδικεύσεων «Δημόσια Ελεγκτική» και «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Η ΕΣΕΛΕ αποτελείται από 9 μέλη εκ των οποίων 4 υποδεικνύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).

 

Μέλη της ΕΣΕΛΕ είναι:

 

1. Μπάλιος Δημήτριος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

3. Δάλλα Βιολέττα, Επικ. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

4. Κατσαμποξάκης Ιωάννης, Επικ. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

5. Δότσης Γεώργιος, Αναπλ. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

 

και οι εκπρόσωποι του Σ.Ο.Ε.Λ.:

 

6. Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ.,

7. Καλογεροπούλου Κλεοπάτρα, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου Σ.Ο.Ε.Λ.,

8. Κουτσός Κουτσόπουλος Δημήτριος, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.,

9. Σκότης Νομικός, Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.