Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2019-20 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Teacher

Category

Course Attendees

Still no participant

Course Reviews

Still no reviews

Γενικές Πληροφορίες

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική" (απόφαση ΥΠΠΕΘ 137492/Ζ1  / 22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την ειδίκευση  "Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική".

Σκοπός του ΔΠΜΣ

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής και χρηματοοικονομικής. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας. Η ειδίκευση αυτή προσφέρεται με την συμβολή των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Ποιοι γίνονται δεκτοί

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Προσφέρεται επίσης ως μερικής φοίτησης με διάρκεια έως 6 εξάμηνα.

Τα δίδακτρα ανέρχονται σε 4.800 ευρώ, και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις ανά εξάμηνο φοίτησης.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 31η Μαΐου 2019. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Προγράμματος:

https://www.mscfinance-uoa.gr

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

α) Αντίγραφο Πτυχίου,

β) Αναλυτική Βαθμολογία,

γ) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών,

δ) Δυο  Συστατικές Επιστολές βάσει υποδείγματος που υπάρχει στην ανακοίνωση της προκήρυξης,

ε)  Φωτοτυπία ταυτότητας,

στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,

ζ) Επιστολή στην οποία να περιγράφετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

η) GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτησή.

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να μας προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο, μαζί με την αίτηση. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscfingro@econ.uoa.gr

Για περισσότερες πληροφορίες:

https://www.mscfinance-uoa.gr

Γραμματεία ΔΠΜΣ "Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική"

Κατεύθυνση "Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική"

Ευριπίδου 14, 4ος ορ. ΤΚ 10559, Αθήνα

Τηλ.: 210-3689805

email: mscfingro@econ.uoa.gr

fb: https://www.facebook.com/groups/mps.toe.ekpa

Υποβολή Αίτησης

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά έως και την 31η Μαΐου 2019.

Our Main Teachers

Price : Free

Difficulty : Εφαρμοσμένη Λογιστική Ελεγκτική

Question