Επιτυχής υποβολή αίτησης

 

Αξιότιμε/η κύριε/κυρία,
η αίτηση υποψηφιότητάς σας για την ειδίκευση του ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική» με τίτλο «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική» για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 έχει υποβληθεί επιτυχώς από την IP , με κωδικό αίτησης , στο ονοματεπώνυμο .
Σας έχει σταλεί σχετικό αποδεικτικό στο email με τα περιεχόμενα της αίτησής σας.

 

Τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς σας, αν δεν έχουν υποβληθεί με την αίτηση, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο PDF ή συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση, έως και την Σάββατο 31η Αυγούστου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscfingro@econ.uoa.gr.

 

Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά είναι:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Τίτλοι Ξένων Γλωσσών
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  7. GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση
  8. Δυο (2) Συστατικές Επιστολές

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής.
Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να αποστείλετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ θα κληθούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ όποιο προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο.

Σημείωνεται ότι με την υποβολή της αίτησης δηλώσατε ότι τα στοιχεία που αναφέρετε, καθώς και τα δικαιολογητικά που θα προσκομίσετε είναι πλήρη και αληθή και ότι γνωρίζετε και αποδέχεστε τους όρους συμμετοχής σας στο ΔΠΜΣ «Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική», όπως αυτοί αναφέρονται στον Κανονισμό Σπουδών. Σύμφωνα επίσης με το νέο κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), ο οποίος έχει τεθεί σε εφαρμογή από τις 25 Μαΐου 2018, δώσατε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

 

Εκ της Γραμματείας του ΔΠΜΣ
Ειδίκευση «Χρηματοοικονομική Ανάλυση και Πολιτική»