Διοίκηση

Τα αρμόδια όργανα για την οργάνωση και λειτουργία του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ), σύμφωνα με τον Κανονισμό είναι:

 

1. Η Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (ΕΔΕ), η οποία έχει ασκεί τις αρμοδιότητες της Συνέλευσης Τμήματος.

2. Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΔΠΜΣ.

3. Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ.

4. Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ).

 

Η ΕΔΕ είναι 9μελής επιτροπή που αποφασίζει για θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών, κατανέμει το διδακτικό έργο μεταξύ των διδασκόντων, διαπιστώνει την επιτυχή ολοκλήρωση της φοίτησης προκειμένου να απονεμηθεί το ΔΜΣ, και αποφασίζει για κάθε άλλο ειδικότερο θέμα διοίκησης και λειτουργίας του προγράμματος.

 

Μέλη της ΕΔΕ είναι:

 

1. Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής  ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Δάλλα Βιολέτα, Επίκ. Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

3. Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

4. Καπλάνογλου Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

5. Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

6. Κωστελέτου Νικολίνα, Αν. Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

7. Ξανθόπουλος Στέλιος, Αν. Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

και οι εκλεγμένοι εκπρόσωποι των φοιτητών

8. Κωνσταντακόπουλος Θεόδωρος,

9. Κίτσος Χρήστος.

 

Ο Διευθυντής του ΔΠΜΣ είναι μέλος ΔΕΠ πρώτης βαθμίδας ή βαθμίδας του αναπληρωτή, και είναι του ιδίου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΠΜΣ. Ο Διευθυντής εισηγείται στα αρμόδια όργανα του Ιδρύματος για κάθε θέμα που αφορά στην αποτελεσματική λειτουργία του προγράμματος. Όταν απουσιάζει αναπληρώνεται από τον Αναπληρωτή Διευθυντή.

 

Διευθύντρια του Προγράμματος είναι η Νικολίνα Κωστελέτου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ και Αναπληρώτρια Διευθύντρια, η Γεωργία Καπλάνογλου, Αν. Καθηγήτρια, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ.

 

Η Συντονιστική Επιτροπή (ΣΕ) του ΠΜΣ είναι αρμόδια για την παρακολούθηση και το συντονισμό της λειτουργίας του Προγράμματος. Είναι πενταμελής (5) και τα μέλη αυτά έχουν αναλάβει μεταπτυχιακό έργο και ορίζονται από την ΕΔΕ για διετή θητεία. Τα πέντε μέλη ΔΕΠ της Συντονιστικής Επιτροπής (ΣΕ) του ΔΠΜΣ θα προέρχονται: τέσσερα (4) μέλη από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΤΟΕ του ΕΚΠΑ, ένα (1) μέλος από το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου του Αιγαίου.

 

Μέλη της ΣΕ είναι:

 

1. Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

3. Καπλάνογλου Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

4. Αλέξανδρος Καραγρηγορίου, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

5. Κωστελέτου Νικολίνα, Αν. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

 

Η ΕΔΕ ορίζει ως συμβουλευτικό όργανο την Ειδική Συμβουλευτική Επιτροπή Λογιστικής Ελεγκτικής (ΕΣΕΛΕ), που ασχολείται με θέματα που αφορούν το πρόγραμμα σπουδών και άλλα εκπαιδευτικά ζητήματα των ειδικεύσεων «Δημόσια Ελεγκτική» και «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική». Η ΕΣΕΛΕ αποτελείται από 9 μέλη εκ των οποίων 4 υποδεικνύονται από το Εποπτικό Συμβούλιο του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).

 

Μέλη της ΕΣΕΛΕ είναι:

 

1. Βασιλείου Δημήτριος, Καθηγητής, ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

2. Καινούργιος Δημήτρης, Αν. Καθηγητής ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

3. Καπλάνογλου Γεωργία, Αν. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ,

4. Καραγρηγορίου Αλέξανδρος, Καθηγητής, Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου,

5. Κωστελέτου Νικολίνα, Αν. Καθηγήτρια ΤΟΕ, ΕΚΠΑ

 

και οι εκπρόσωποι του Σ.Ο.Ε.Λ.:

 

6. Χαρίλαος Αλαμάνος, Πρόεδρος Σ.Ο.Ε.Λ.,

7. Κόκκινος Ιωάννης, Μέλος της Επιτροπής Εξετάσεων του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης, του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (ΙΕΣΟΕΛ),

8. Κουτσός Κουτσόπουλος Δημήτριος, Μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου του Σ.Ο.Ε.Λ.,

9. Λουμιώτης Βασίλης, Διευθυντής Σπουδών ΙΕΣΟΕΛ.