Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2024-25 για την ειδίκευση «Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική”, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025 για την ειδίκευση  “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική“.

 

Σκοπός του ΔΠΜΣ

 

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση του ιδιωτικού ή δημοσίου τομέα ή διεθνών οργανισμών.

Η ειδίκευση “Εφαρμοσμένη Λογιστική και Ελεγκτική” προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών. Η δομή και η ύλη των μαθημάτων της κατεύθυνσης έχουν σχεδιαστεί σύμφωνα με το Ν. 3693/2008 «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 2006/43/ΕΚ περί υποχρεωτικών ελέγχων των ετήσιων και των ενοποιημένων λογαριασμών, για την τροποποίηση των Οδηγιών 78/660/ΕΟΚ και 83/349/ΕΟΚ του Συμβουλίου και για την κατάργηση της Οδηγίας 84/253/ΕΟΚ του Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».  Το ΔΠΜΣ παρέχει εκπαιδευτική προετοιμασία στους σπουδαστές για να διαγωνισθούν στις εξετάσεις των γνωστικών αντικειμένων που καλύπτουν την προϋπόθεση των επαγγελματικών εξετάσεων για την εξέλιξή τους σε Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές.

 

Ποιοι γίνονται δεκτοί

 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων ή τμημάτων ιστορίας από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 

Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης

 

Το Πρόγραμμα είναι πλήρους φοίτησης. Η προβλεπόμενη διάρκεια σπουδών είναι τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Η παρακολούθηση του Προγράμματος προϋποθέτει την καταβολή τέλους φοίτησης ύψους χιλίων οκτακοσίων πενήντα (1.850,00) ευρώ ανά εξάμηνο φοίτησης.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που είναι απαραίτητα για την υποβολή αίτησης είναι:

  1. Βιογραφικό σημείωμα
  2. Αντίγραφο πτυχίου
  3. Αναλυτική βαθμολογία
  4. Τίτλοι Ξένων Γλωσσών
  5. Φωτοτυπία ταυτότητας
  6. Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας
  7. GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτηση
  8. Δυο (2) Συστατικές Επιστολές

 

Σημειώνεται ότι οι συστατικές επιστολές αποστέλλονται απευθείας από τους συντάκτες τους είτε με email, είτε ταχυδρομικώς στη Γραμματεία του ΔΠΜΣ. Στην ανακοίνωση της προκήρυξης μπορείτε να βρείτε υπόδειγμα συστατικής επιστολής.

 

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να μας προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

 

Οι κάτοχοι τίτλου ΠΔ 226/1992, όπως αυτό ισχύει, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών πρέπει να προσκομίσουν επιπλέον:

 

9. Τον τίτλο του ΠΔ226/1992, όπως αυτό ισχύει, θεωρημένο είτε από το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών, είτε από δικηγόρο.

 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά που συνοδεύουν την αίτηση υποψηφιότητάς, αν δεν υποβληθούν με την αίτηση, πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο PDF ή συμπιεσμένο αρχείο τύπου .zip ή .rar ή .7z, που θα περιλαμβάνει όλα τα δικαιολογητικά που υποστηρίζουν την αίτηση, έως και το Σάββατο 31η Αυγούστου 2024, στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscfinacc[at]econ.uoa.gr.

 

Επισημαίνεται ότι όσοι εκ των υποψηφίων επιλεγούν τελικά για την εισαγωγή τους στο ΔΠΜΣ θα κληθούν να προσκομίσουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή, με την προϋπόθεση ότι όποιο πιστοποιητικό προέρχεται από δημόσιο φορέα, θα προσκομιστεί σε απλό φωτοαντίγραφο, ενώ όποιο προέρχεται από ιδιωτικό φορέα θα προσκομιστεί σε φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο.

 

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και το Σάββατο 31η Αυγούστου 2024. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ.