Δημόσια Ελεγκτική
 • Για να αποκτήσω ένα μοναδικό, στην Ελλάδα, μεταπτυχιακό τίτλο με ουσιαστικό περιεχόμενο.

 • Για να αποκτήσω μεταπτυχιακό τίτλο από ένα πανεπιστήμιο διεθνούς κύρους και αναγνωρισιμότητας, του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

 • Για την πρωτοποριακή, συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.), με διδάσκοντες που προσφέρουν την εμπειρία και τεχνογνωσία τους.

 • Για να μάθω τον χειρισμό και εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων του Δημοσίου Τομέα (Δ.Λ.Π.Δ.Τ. (IPSAS)) και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, των οποίων η σταδιακή εφαρμογή έχει ήδη ξεκινήσει στο Ελληνικό Δημόσιο.

 • Αν είμαι ήδη απασχολημένος στο Δημόσιο Τομέα θα αποκτήσω ένα μοναδικό πλεονέκτημα σε σχέση με τους συναδέλφους μου: γνώση και εφαρμογή των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και Διεθνών Προτύπων Ελέγχου και επίσης θα γίνω κάτοχος ενός μοναδικά εξειδικευμένου μεταπτυχιακού τίτλου.

 • Αν σκοπεύω να συνεργαστώ, ή, στοχεύω να απασχοληθώ στον δημόσιο τομέα, τότε το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Δημόσια Ελεγκτική θα μου προσδώσει μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα σχετικά με τη γνώση των Δ.Λ.Π.Δ.Τ. και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου στο δημόσιο τομέα.

 • Το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει σχεδιαστεί για εργαζόμενους.

 • Εργαζόμενοι και εκτός Αθηνών μπορούν να το παρακολουθήσουν.

 1. Το πρόγραμμα προσφέρεται και ως μερικής φοίτησης (part time), σε 4 εξάμηνα.

 2. Τα μαθήματα διεξάγονται κάθε Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί.

 3. Για τις ανάγκες των μαθημάτων χρησιμοποιούνται σύγχρονες μέθοδοι εκπαίδευσης. Μέρος της διδασκαλίας προσφέρεται εξ αποστάσεως, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας επικοινωνίας.

 • Για τα ανταγωνιστικά δίδακτρα.

Ο σκοπός είναι η δημιουργία στελεχών που θα συμβάλουν στον εκσυγχρονισμό και την εξυγίανση του Δημόσιου τομέα.
Συγκεκριμένα, το Πρόγραμμα αποσκοπεί στην:

 • διεύρυνση των ικανοτήτων και δυνατοτήτων των στελεχών που θα το παρακολουθήσουν, για επιτυχή σταδιοδρομία και εξέλιξη στον στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα.

 • κατάρτιση εξειδικευμένων στελεχών με γνώσεις και δεξιότητες στους επιμέρους τομείς της Δημόσιας Διοίκησης και ειδικότερα στον τομέα των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και των Διεθνών Προτύπων Ελέγχου, όπως επιβάλλεται να εφαρμοστούν.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται τόσο σε στελέχη με προϋπηρεσία στον οικονομικό έλεγχο των φορέων του Δημόσιου Τομέα, όσο και σε νέους πτυχιούχους με παρόμοιο επαγγελματικό προσανατολισμό. Ενδεικτικά, το Πρόγραμμα απευθύνεται:

 • Σε πτυχιούχους τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που στοχεύουν συνεργαστούν ή να απασχοληθούν στο στενό ή ευρύτερο δημόσιο τομέα, σε διεθνείς οργανισμούς ή φορείς που συνεργάζονται με το δημόσιο όπως μη κυβερνητικές οργανώσεις (Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Δημόσιες Επιχειρήσεις και Οργανισμούς, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Κοινωνικές Υπηρεσίες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικούς Οργανισμούς, Πανεπιστήμια, Μη Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς κ.α.)

 • Σε στελέχη που ασκούν διοικητικά, ελεγκτικά και όχι μόνο, καθήκοντα στο Δημόσιο Τομέα και τους ενδιαφέρει η επαγγελματική τους ανέλιξη και η προσωπική τους ανάπτυξη και εξέλιξη.

Το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί τρία εξάμηνα.

Προσφέρεται ως μερικής φοίτησης (part time) και διαρκεί τέσσερα εξάμηνα.

Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€ και καταβάλλεται σε ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Ευριπίδου 14 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Καποδιστρίου 28 στις εγκαταστάσεις του Σώματος Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).

Οι διαλέξεις των μαθημάτων διεξάγονται αποκλειστικά Παρασκευή απογευματινές ώρες και Σάββατο πρωινές ώρες.

Τα μαθήματα προσφέρονται κυρίως διά ζώσης και ορισμένα με μέσα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που δεν υπερβαίνουν το 35% του εκπαιδευτικού προγράμματος.

 • Την κύρια ευθύνη της διδασκαλίας έχουν τα μέλη Διδακτικού -Ερευνητικού Προσωπικού του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ.

 • Τα μαθήματα Λογιστικής και Ελεγκτικής διδάσκονται κυρίως από μέλη του Ινστιτούτου Εκπαίδευσης του Σ.Ο.Ε.Λ. (Ι.Ε.Σ.Ο.Ε.Λ.), που είναι εξειδικευμένοι επιστήμονες αλλά κυρίως έμπειροι επαγγελματίες στα συγκεκριμένα αντικείμενα.

 • Διδάσκουν επίσης εξειδικευμένοι επιστήμονες με πολυετή επαγγελματική και διδακτική προϋπηρεσία.

Α΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Α΄ εξαμήνου είναι:

 • Οικονομική Πολιτική

 • Χρηματοοικονομική Διοίκηση στο Δημόσιο Τομέα

 • Μικροοικονομική και Χρηματοοικονομική Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Λογιστική: Οικονομικές Καταστάσεις και Δημόσιο Λογιστικό

 

Β΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Β΄ εξαμήνου είναι:

 • Δημόσιο/ Διοικητικό Δίκαιο

 • Ελεγκτική Δημοσίου Τομέα

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημόσιου Τομέα I

 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου Ι

 

Γ΄ Εξάμηνο

 

Τα υποχρεωτικά μαθήματα του Γ΄ εξαμήνου είναι:

 • Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα Δημοσίου Τομέα ΙΙ

 • Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου ΙΙ

 • Πληροφοριακά Συστήματα Δημοσίου Τομέα

Επιλέγεται ως μάθημα επιλογής ένα από τα ακόλουθα:

 • Δίκαιο Διοικητικών Πράξεων

 • Τοπική Αυτοδιοίκηση και Κοινωνική Ανάπτυξη

 • Φ.Π.Α. – Φορολογικά Στοιχεία και Λογιστικό Σύστημα

 • Θέματα Φορολογίας Δημόσιων Επιχειρήσεων και Οργανισμών

 • Κοστολόγηση Υπηρεσιών Δημοσίου Τομέα

 

Κάθε μάθημα υποχρεωτικό ή επιλογής αντιστοιχεί σε 7,5 πιστωτικές μονάδες διδασκαλίας.

 • Το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου συνεργάζεται σε επίπεδο διοίκησης με το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ, που έχει την διοικητική ευθύνη καθώς και την κύρια ευθύνη διδασκαλίας για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών Εφαρμοσμένης Οικονομικής και Χρηματοοικονομικής.

 • Η «Δημόσια Ελεγκτική» διεξάγεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών (Σ.Ο.Ε.Λ.).

 • Η σύμπραξη αυτή στοχεύει να μεταδώσει στους συμμετέχοντες φοιτητές την ακαδημαϊκή γνώση των καθηγητών του ΕΚΠΑ και την πρακτική γνώση και εμπειρία των Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών του ΣΟΕΛ, του επισήμου ελεγκτικού φορέα της Ελλάδος, στο οικονομικό, λογιστικό και ελεγκτικό πεδίο.

Το Πρόγραμμα είναι ιδιαίτερα χρήσιμο σε όσους ήδη απασχολούνται ή σκοπεύουν να απασχοληθούν σε θέσεις στον στενό ή στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, (Δημόσιες Υπηρεσίες, Υπουργεία, Ελεγκτικούς Μηχανισμούς, Επιχειρήσεις Δημοσίου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Περιφέρειες, Νοσοκομεία, Ασφαλιστικά Ταμεία, Ημικρατικούς Οργανισμούς, Μη-Κερδοσκοπικούς Οργανισμούς κ.α.)

Οι αιτήσεις καθώς και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από το site του προγράμματος.

 • Πτυχίο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Φοιτητές, που δεν έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, με την προϋπόθεση ότι για την επιτυχή περάτωση των σπουδών τους δεν υπολείπονται περισσότερα μαθήματα από το 1/6 του Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος στο οποίο φοιτούν.

 • Αποδεικτικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας.

 • Δύο συστατικές επιστολές.

 • Πίνακας μαθημάτων και βαθμολογίας από προηγούμενες σπουδές.

 • Συμπληρωμένη αίτηση.

 • Πτυχίο και βαθμός πτυχίου

 • Προσωπική συνέντευξη

 • Πρόσθετα προσόντα όπως εργασιακή εμπειρία, επιπρόσθετοι τίτλοι σπουδών ή πτυχία, GMAT, συμμετοχή σε σεμινάρια, μετεκπαιδευτικά προγράμματα, δημοσιεύσεις, γνώσεις Η/Υ.

τηλ.: 210 3689805
email: mscpubaud[at]econ.uoa.gr
Ευριπίδου 14, 5ος όρ., 10559, Αθήνα.