Η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για το ακαδημαϊκό έτος 2019/20 έχει λήξει

Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων 2019-20 για την ειδίκευση «Δημόσια Ελεγκτική»

Στο πλαίσιο λειτουργίας του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) “Εφαρμοσμένη Οικονομική και Χρηματοοικονομική” (απόφαση ΥΠΠΕΘ 137492/Ζ1  / 22-8-2018), σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 32 του ν. 4485/17, το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου σε συνεργασία με το Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλλουν αίτηση υποψηφιότητας για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 για την ειδίκευση  “Δημόσια Ελεγκτική“.

 

Σκοπός του ΔΠΜΣ

 

Επιδίωξη του Προγράμματος είναι η επιστημονική εξειδίκευση σε θέματα εφαρμοσμένης οικονομικής, χρηματοοικονομικής, λογιστικής και ελεγκτικής του δημοσίου τομέα. Το Πρόγραμμα αποβλέπει στην προετοιμασία των σπουδαστών για την υψηλού επιπέδου στελέχωση κυρίως του δημοσίου τομέα ή και γενικότερα στην κατάρτιση ειδικευμένων επιστημόνων ικανών να συμβάλλουν στην πολύπλευρη ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας.

Η ειδίκευση “Δημόσια Ελεγκτική” προσφέρεται σε συνεργασία με το Σώμα Ορκωτών Ελεγκτών Λογιστών.

 

Ποιοι γίνονται δεκτοί

 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι ΑΕΙ των τμημάτων οικονομικών, νομικών, κοινωνικο-πολιτικών, θετικών επιστημών ή πολυτεχνικών τμημάτων από αναγνωρισμένα Ιδρύματα Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

 

Διάρκεια σπουδών και τέλη φοίτησης

 

Το Πρόγραμμα πλήρους φοίτησης διαρκεί 3 εξάμηνα. Προσφέρεται ως μερικής φοίτησης με διάρκεια 4 εξάμηνα

Tο ύψος των τελών φοίτησης ανέρχεται σε 4.800€. Καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις πριν την έναρξη κάθε εξαμήνου.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

 

α) Αντίγραφο Πτυχίου,

β) Αναλυτική Βαθμολογία,

γ) Τίτλοι Ξένων Γλωσσών,

δ)  Δυο  Συστατικές Επιστολές βάσει υποδείγματος που υπάρχει στην ανακοίνωση της προκήρυξης,

ε)  Φωτοτυπία ταυτότητας,

στ) Μία (1) πρόσφατη φωτογραφία τύπου ταυτότητας,

ζ) Επιστολή στην οποία να περιγράφετε τους λόγους για τους οποίους θέλετε να παρακολουθήσετε το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών,

η) GMAT ή GRE, εφόσον έχει δηλωθεί στην αίτησή.

Επιπλέον, αν έχετε δηλώσει στην αίτησή σας κάποιο πρόσθετο προσόν (π.χ. ECDL, συμμετοχή σε σεμινάρια, προϋπηρεσία, κ.λπ.), πρέπει να μας προσκομίσετε το αντίστοιχο πιστοποιητικό.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά πρέπει να αποσταλούν ηλεκτρονικά, σκαναρισμένα σε αρχείο pdf και μόνο, μαζί με την αίτηση. Επίσης, μπορούν να αποσταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mscpubaud[at]econ.uoa.gr.

 

Υπόδειγμα συστατικής επιστολής

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές μέχρι και την 16η Σεπτεμβρίου 2019. Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσα από τον αντίστοιχο σύνδεσμο της ιστοσελίδας του Προγράμματος.

Η Επιτροπή διατηρεί το δικαίωμα προεπιλογής πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Η αίτηση και τα δικαιολογητικά υποβάλλονται ηλεκτρονικά εδώ